மவுன நிலை மௌன நிலை அல்லது மோன நிலை என்றால் என்ன? மகான் சுப்பிரமணியர் ஞானம் 32 – காப்புச்செயுள் – கவி எண் 1 .Mahan Subramanian Wisdom 32 – Security Verse – Poem No.1.

ஞானத்திருவடி ஒழியாத சுழிமுனையி லொடுங்கிநல்ல உற்றகலை வாசிசிவ யோகத்தேகி வழியான துறையறிந்து மவுனங்கொண்டு மகத்தான அண்டவரை முடிமேற்சென்று தெளிவான ஓங்கார வடிவேல்கொண்டு தெளிந்துமன தறிவாலே தன்னைக்கண்டு வெளியான… மவுன நிலை மௌன நிலை அல்லது மோன நிலை என்றால் என்ன? மகான் சுப்பிரமணியர் ஞானம் 32 – காப்புச்செயுள் – கவி எண் 1 .Mahan Subramanian Wisdom 32 – Security Verse – Poem No.1.Read more

கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க சிவபுராணம் விளக்கம் ஓங்காரக்குடில் மகான் Shivapuranam explained

கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க சிவபுராணம் விளக்கம் ஓங்காரக்குடில் மகான் Shivapuranam explained கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க  ன்னா கரம் குவித்தேசிரம்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கழல்வெல்க… கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க சிவபுராணம் விளக்கம் ஓங்காரக்குடில் மகான் Shivapuranam explainedRead more

Benifishers

0171783
Visit Today : 25
Total Visit : 171783

Arangar Arulurai

Jeeva Nadi Vaasippu

Annadanam Channel

Categories